Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Rezerwat ,,Zakole"

Aktualnie na terenie Nadleśnictwa Stuposiany znajduje się jeden rezerwat przyrody - ,,Zakole" o powierzchni 5,15 ha w leśnictwie Czereszenka. Celem utworzenia rezerwatu ścisłego jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zespołów pierwotnej roślinności torfowiskowej.Forma ochrony: ścisła. Przedmiot ochrony: prawidłowo wykształcone torfowiska wysokie, dotychczas najmniej narażone na antropopresję i degradację w porównaniu z innymi torfowiskami Bieszczadów.

Typ i podtyp wg głównego:

- przedmiotu ochrony – biocenotyczny i fizjocenotyczny,

podtypu: biocenoz naturalnych i półnaturalnych ( BF. np ),

- środowiska chronionego – torfowisk wysokich ( T. tw ).

Rezerwat torfowiskowy ,,Zakole" położony jest na wysokości ok. 570 m n.p.m. Maksymalna miąższość torfu wynosi ok.3,35 m, zbudowana jest z warstw torfu niskiego i przejściowego, natomiast warstwę przejściową budują torfy typu wysokiego.

Centralną część rezerwatu zajmuje mszar wysokotorfowiskowy, który sporadycznie porasta świerk pospolity Picea abies, brzoza omszona Betula pubescens i brzoza brodawkowata Betula pendula. Na obrzeżach torfowiska występuje bór bagienny. Cały teren porasta bujnie warstwa krzewinek, które tworzą: borówka bagienna Vaccinium uliginosum, bagno zwyczajne Ledum palustre i bażyna czarna Empetrum nigrum.