Lista aktualności Lista aktualności

ŁOWIECTWO W NADLEŚNICTWIE STUPOSIANY

Łowiectwo

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy (z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie) oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa.

Celem łowiectwa jest:

 1. ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;
 2. ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;
 3. uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;
 4. spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania.

Teren Nadleśnictwa Stuposiany to w całości OHZ – wyłączony obwód nr 220 pk pozostający w zarządzie Lasów Państwowych. W obszarze OHZ Stuposiany wdrażany jest wzorcowy plan zagospodarowania jako formy zabezpieczenia upraw i młodników przed szkodami od zwierzyny płowej. Wzorcowe zagospodarowanie łowieckie, to m.in.

 1. intensywna poprawa naturalnych warunków bytowania zwierzyny oraz stworzenie bogatej bazy żerowej poprzez systematyczne zwiększanie powierzchni corocznie wykaszanych łąk, co ma ogromne znaczenie szczególnie wiosną. Na wykoszonych łąkach pojawia się roślinność, na której chętnie żerują jelenie, oszczędzając tym samym uprawy leśne;
 2. utrzymaniu starych sadów owocowych na terenie starych wsi w dobrej produktywności;
 3. zakładaniu nowych sadów;
 4. utrzymaniu powierzchni poletek łowieckich z uprawami wieloletnimi zabezpieczającymi żer jesienno-zimowy;
 5. wykładaniu żeru pędowego (czuby osikowe) w ramach prowadzonych cięć pielęgnacyjnych w zimie i na przedwiośniu;
 6. prowadzeniu racjonalnej hodowli populacji z uwzględnieniem docelowych stanów zwierzyny;
 7. wykładaniu soli lizawkowej przez cały rok, głównie w lizawkach słupowych;
 8. utrzymaniu stałych karmisk dla zwierzyny w celu ograniczenia szkód w uprawach leśnych (wykładanie karmy soczystej, treściwej, itp.).

 

Odstrzały zwierzyny, które są jednym z elementów gospodarki łowieckiej i obywają się zgodnie z polskim prawem, określającym m.in. okresy, w których można na konkretne zwierzęta polować. Odstrzały są też corocznie uzgadniane z Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Odstrzał ma na celu utrzymanie optymalnych liczebności zwierzyny – bezpiecznych zarówno dla samej populacji, jak i środowiska.

Na terenie Nadleśnictwa Stuposiany występują następujące gatunki zwierząt (chronionych i łownych):

 • Jelenie  - ponad 330 szt.
 • Sarna - ponad 120 szt.
 • Dziki - poniżej 20 szt.
 • Niedźwiedzie około - 20 szt.
 • Wilki - przekroczyły liczebność 30 osobników.
 • Żbiki - populacja stabilna około 20 osobników.

W lasach Nadleśnictwa Stuposiany spotkać można również: rysie, bobry, borsuki, kuny, wydry, lisy, zające, czy jenoty (oraz wiele innych ssaków, gadów, płazów i ptaków).

(Podana liczebność zwierzyny - to stan na połowę marca z inwentaryzacji przeprowadzonej metodą lotniczą w lutym 2019 r. oraz obserwacji całorocznych w terenie).