Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

"Projekt retencji górskiej"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce

 

Projekt nakierowany jest na działania o charakterze dobrych praktyk, związanych z kompleksową ochroną żubra Bison bonasus w Polsce. Ochroną są objęte istniejące wolne populacje białowieska, knyszyńska, borecka, bieszczadzka, augustowska oraz żyjąca na poligonie drawskim.

Kwota przeznaczona na działania w zakresie tego projektu w Nadleśnictwie Stuposiany wynosi ponad 2 ml zł. Działania skierowane będą głównie na utrzymanie zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej żubrów w Mucznem:

-zakup i rozwożenie karmy,

-obsługa zagrody,

-remont skrzyń do transportu żubrów,

-zakup sprzętu do monitoringu żubrów,

-zakup przyczepy,

-modernizacja rękawa do odłowu żubrów,

-modernizacja platform widokowych,

-utwardzenie parkingu i dojazdu przy zagrodzie.

Ponadto prowadzony jest profesjonalny nadzór weterynaryjny nad żubrami w zagrodzie i nad stadem wolnościowym. Kolejnym działaniem jest monitoring stada wolnościowego oraz wspomaganie go poprzez wykładanie karmy w okresie zimy, koszenie łąk na potraw, uprawianie poletek żerowych i zakładanie sadów owocowych. Ostatnim celem projektu jest zwiększanie wiedzy na temat żubrów z terenu Bieszczad. Edukację gości odwiedzjących nasze nadleśnictwo prowadzimy głównie w zagrodzie pokazowej żubrów i pawilonie przy CPL w Mucznem.  W ramach projektu powstanie nowa atrakcja dla turystów, ścieżka edukacyjna „Żubr”. Prowadzić ona będzie na szczyt grzbietu Jeleniowatego gdzie powstanie wieża z widokiem na nasze nadleśnictwo, dolinę Sanu oraz na najwyższe szczyty Polskich i Ukraińskich Bieszczadów. Oczywiście nie zabraknie też gadżetów oraz materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 

 

 

„RETENCJA GÓRSKA"

Projekt pn.  „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" realizowany w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budżet projektu: ok. 172 mln zł.
Czas realizacji: 2007 – 2014 r.
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
 

Celem projektu jest spowolnienie odpływu wód z terenów górskich poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni. Pozwoli to na zminimalizowanie negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci: powodzi, niszczącego działania wód wezbraniowych oraz suszy na górskich obszarach leśnych. W ramach projektu zaplanowano działania zwiększające możliwości retencyjne obszarów górskich (m.in. budowę zbiorników, renaturyzację potoków i obszarów podmokłych), chroniące stoki przed nadmiernym spływem powierzchniowym oraz gwarantujące utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. W skład zadań inwestycyjnych będą wchodzić kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne.
Projekt realizowany na terenie 55 nadleśnictw w 5 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych

W Nadleśnictwie Stuposiany wykonane zostaną obiekty:

1. Przebudowa przepustów okrągłych na łukowe 12 szt.

2. Zabudowa osuwiska przy drodze leśnej w leśnictwie Tarnawa

3. Budowa zbiorników retencyjnych 7 szt. i 1 modernizacja od 5 do 30 ar. 

4. Zabudowa brzegu potoku Muczny na dł. ok. 200mb

5. Budowa szlaku zrywkowego i zabudowa starego w leśnictwie Dźwiniacz

Koszty wykonania ok. 4 ,2 mln zł

 

 

Projekt „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne" (KIK/53) współfinansowany przez Szwajcarię w ramach  szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Głównym celem projektu jest ochrona ostoi fauny puszczańskiej w Karpatach poprzez wyznaczenie oraz ochronę istniejących korytarzy ekologicznych, gwarantujących zachowanie spójności środowiska dla populacji tych zwierząt oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości władz, mieszkańców regionu na temat znaczenia korytarzy ekologicznych ich roli oraz zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym i niewłaściwą polityką rozbudowy siedlisk ludzkich.


Główne zagrożenie dla fauny puszczańskiej, której siedliskiem są duże i w miarę zwarte kompleksy leśne, to wylesienia oraz tworzenie antropogenicznych barier, co prowadzi do powstawania coraz bardziej przekształconych, mniejszych i izolowanych fragmentów lasów, uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie populacji zwierząt. Obszar objęty projektem charakteryzuje się stosunkowo dużą lesistością oraz niskim stopniem fragmentacji obszarów leśnych. Obszary leżące w bezpośredniej bliskości głównego łuku Karpat charakteryzuje niskie zaludnienie oraz zagęszczenie dróg utwardzanych, antropopresja wydaje się jednak czynnikiem kluczowym i ograniczającym dla populacji zwierząt. Konsekwencje fragmentacji siedlisk dla gatunków można osłabić, zachowując lub odtwarzając połączenia między poszczególnymi płatami siedlisk, zasiedlanymi przez te gatunki, czyli korytarze migracyjne.


Ze względu na fakt, iż nie jest możliwe jednoczesne uwzględnienie wymagań wszystkich gatunków fauny puszczańskiej dla których istnienie korytarzy migracyjnych jest szczególnie istotne wyznaczenie ich będzie oparte na monitoringu wybranych gatunków wskaźnikowych, o szczególnie dużych wymaganiach siedliskowych (tzw. umbrella species), tj. drapieżników (wilki, rysie, niedźwiedzie), zwierząt kopytnych (jelenie, dziki, żubry, łosie) oraz ptaków drapieżnych (orlik krzykliwy).

Przyjęte cele projektu osiągane będą za sprawą zaplanowanych zadań obejmujących:


1)  weryfikację i waloryzację korytarzy ekologicznych oraz rekomendację do objęcia ich ochroną.

Zadanie 1. składa się z 3 etapów:

  • sformułowanie kryteriów koniecznych do wyznaczenia korytarzy ekologicznych oraz wyznaczenie wszystkich istniejących korytarzy na obszarze projektowym;
  • weryfikacja i waloryzacja istniejących korytarzy pod względem ich ważności dla przestrzennej i genetycznej trwałości populacji oraz realnej możliwości ochrony w długim okresie czasu;
  • identyfikowanie gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w obrębie wytypowanych korytarzy, w celu ich ewentualnego późniejszego wykupu/dzierżawy/kompensacji/zamiany przez Skarb Państwa.

2) działania informacyjno-edukacyjne.

Zadanie 2. obejmuje:

  •  organizację: konferencji, szkoleń, seminariów, konkursów ekologicznych, wizyt studyjnych, wydanie publikacji, filmów poświęconych korytarzom ekologicznym, organizację akcji informacyjnych podkreślających znacznie korytarzy ekologicznych, potrzebę ich uwzględniania w działaniach i procesach planistycznych.

Projekt (w zakresie wyznaczenia korytarzy ekologicznych podlegających ochronie) realizowany będzie na obszarze 10 nadleśnictw oraz Bieszczadzkiego Parku Narodowego (BdPN), Magurskiego Parku Narodowego (MPN) i ich otulin, zaś działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy i świadomości znaczenia korytarzy będą adresowane do mieszkańców całego regionu.