Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki Przyrody

Za pomniki przyrody uznawane są twory przyrody ożywionej i nieożywionej, które oprócz wartości naukowych, przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych charakteryzują się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je spośród innych tworów natury.

Pomniki przyrody znajdują się zarówno na terenach chronionych, jak  i poza nimi, w lasach i na terenach otwartych, zupełnej głuszy, a także w miastach. Lista pomników przyrody zarejestrowanych w województwie podkarpackim liczy ponad 1300 obiektów. W większości są to pojedyncze drzewa, aleje i grupy drzew.

 

Pomniki przyrody ożywionej

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się 25 pomników przyrody ożywionej (w tej liczbie jeden pomnik grupowy). W omawianej grupie drzew znalazło się: 8 jodeł Abies alba, 17 jaworów Acer pseudoplatanus, 3 buki zwyczajne Fagus sylvatica, 1 kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum, 4 jesiony wyniosłe Fraxinus excelsior, 3 dęby szypułkowe Quercus robur, 1 lipa drobnolistna Tilia cordata i 1 wiąz górski Ulmus glabra.

Najgrubszą jodłą w Polsce, do niedawna była jodła w wieku ok. 150 lat, rosnąca w oddz. 78g leśnictwa Procisne. Drzewo miało 42 m wysokości i 505 cm obwodu na wysokości pierśnicy. Została ona złamana przez huraganowe wiatry w grudniu 2013 r. Wszystkie pozostałe pomniki charakteryzują się dobrym stanem zdrowotnym, co pomyślnie rokuje na przyszłość.

Pomniki przyrody nieożywionej

Tą formą ochrony objęty jest jeden obiekt. Jest to jaskinia położona w masywie Kiczery Dydiowskiej w Leśnictwie Muczne w oddz. 39c. Ze względu na położenie nazwano ją „Dydiowską Jamą". Ma ona 26 metrów długości i sporą jak na warunki bieszczadzkie głębokość – 15 m.