Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

W Nadleśnictwie Stuposiany dominują siedliska lasu górskiego świeżego. Głównymi gatunkami lasotwórczymi jest buk i jodła.

Na terenie Nadleśnictwa Stuposiany dominuje siedlisko lasu górskiego świeżego (94,46%), pozostałe siedliska zajmują niewielki obszar i są to: las górski wilgotny, las łęgowy górski, ols jesionowo górski, las mieszany górski świeży oraz bór górski bagienny.

Siedliskowe typy lasu w Nadleśnictwie Stuposiany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głównymi gatunkami lasotwórczymi w Nadleśnictwie Stuposiany są buk (40%), jodła (32%) oraz świerk (18%).

Rzeczywisty udział powierzchniowy gatunków w drzewostanach Nadleśnictwa Stuposiany 

W Nadleśnictwie Stuposiany dominują drzewostany jodłowo-bukowe (35%) oraz bukowo-jodłowe (31%). Drzewostany Nadleśnictwa odznaczają się złożoną budową gatunkową. Największy udział powierzchniowy mają bowiem drzewostany dwu i trzygatunkowe – łącznie 79,5%. Odznaczają się one znacznym zróżnicowaniem wiekowym. Udział powierzchniowy i miąższościowy drzewostanów w przedziale wiekowym od 21 do 90 lat rozkłada się niemal równomiernie. Powierzchniowo i miąższościowo dominują drzewostany w klasie odnowienia. Znaczący jest również udział drzewostanów ponad stuletnich. Średni wiek drzewostanów wynosi 84 lata.

Udział Typów Drzewostanów w Nadleśnictwie Stuposiany

W strukturze dojrzałości dominują drzewostany w klasie odnowienia. Około 69% drzewostanów osiągnęło dojrzałość rębną. Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 318 m3/ha, a całkowity zapas drzewostanów wzrósł do 2898169 m3 brutto.

Udział kategorii drzewostanów pod względem dojrzałości rębnej

 

Źródło: Plan Urządzania Lasu sporządzony na lata od 2015 do 2024 dla Naldeśnictwa Stuposiany