Wydawca treści Wydawca treści

Nasze Lasy

Nadleśnictwo Stuposiany zajmuje powierzchnię, która wynosi około 9,5 tys. ha., z czego grunty zalesione zajmują ok. 98% obszaru. Nadleśnictwo składa się z jednego obrębu leśnego: Stuposiany. W skład Nadleśnictwa wchodzi 7 leśnictw: Czereszenka, Dźwiniacz, Muczne, Procisne, Tarnawa, Sokoliki oraz Widełki.

Lasy Nadleśnictwa Stuposiany w całości zaliczane są do lasów ochronnych, co oznacza, że oprócz funkcji produkcyjnej pełnią też funkcje pozaprodukcyjne (ochrona m.in. wód i gleb).

Rzeźba terenu: obszar Nadleśnictwa jest typowo górski z charakterystycznymi długimi pasmami przebiegającymi z północnego zachodu na południowy wschód. Rzeźba terenu jest tutaj bardzo urozmaicona. Znajdujące się na tym obszarze zwarte kompleksy leśne, poprzecinane są licznymi potokami i wciosami. Najwyższe wzniesienia w granicy Nadleśnictwa to Kudriawyński Wierch (1026 m n.p.m.) oraz Widełki (1015 m n.p.m.), natomiast najniżej położony punkt wynosi 536 m n.p.m. i znajduje się w korycie potoku Wołosatego w okolicach wsi Procisne. Średnia wysokość obszaru Nadleśnictwa wynosi 742 m.

Budowa geologiczna: obszar Nadleśnictwa Stuposiany wykazuje niezbyt skomplikowaną budowę geologiczną ukształtowaną podczas fałdowań alpejskich. Jest on zaliczony do jednostki tektonicznej Karpat fliszowych, których wschodni odcinek cechuje rozwój trzeciorzędowych wapnistych piaskowców i łupków marglistych, zwanych warstwami krośnieńskimi.

Pokrywa glebowa: na terenie Nadleśnictwa Stuposiany przeważają gleby brunatne kwaśne (68,7%), następnie gleby brunatne wyługowane (24,4%) oraz gleby brunatne właściwe (3,1%). Gleby te występują głównie na stokach i wzniesieniach, natomiast w dolinach potoków, nieckach osuwiskowych, czy w obszarach źródliskowych znajdują się gleby opadowoglejowe, gruntowoglejowe oraz mady rzeczne. Powierzchnie ok. 5,25 ha zajmują gleby torfowe dla ochrony których powstał rezerwat Zakole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki klimatyczne: obszar Nadleśnictwa Stuposiany wg Romera (1949) położony jest w strefie klimatu górskiego i podgórskiego. Klimat ten charakteryzuje się długimi zimami, dużą ilością opadów oraz znacznymi dobowymi amplitudami temperatur powietrza. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń ze średnią miesięczną temperaturą wynoszącą -2,7OC, a najcieplejszym lipiec o średniej miesięcznej temperaturze 18,6OC. Średnia roczna temperatura powietrza na terenie Nadleśnictwa wynosi 8,1OC. Okres wegetacyjny trwa około 200 dni. Obszar Nadleśnictwa cechuje się występowaniem niekorzystnymi dla wegetacji przymrozkami wiosennymi oraz wczesnojesiennymi. Średnie roczne sumy opadów charakteryzują się dużym zróżnicowaniem. Przeważają tutaj opady letnie z największą sumą miesięczną przypadającą na czerwiec i lipiec, zaś najmniejsze opady notuje się w lutym i grudniu. Liczba dni z pokrywą śnieżną w ciągu roku waha się od 93 do 103. Największą grubość osiąga w lutym i marcu. Na terenie Nadleśnictwa Stuposiany przeważają wiatry z kierunków: południowego, zachodnio-północnego, południowo-wschodniego i północno-zachodniego. Największe prędkości wiatru obserwuje się w zimie, najmniejsze zaś w lecie.

Diagram przedstawiający przebieg średnich miesięcznych wartości temperatury powietrza oraz sumy opadów atmosferycznych w latach 2000-2013

Stosunki wodne: obszar Nadleśnictwa Stuposiany należy w całości do zlewni Morza Bałtyckiego. Układ hydrologiczny cechuje się gęstą siecią rzeczną. Główną rzeką tego obszaru jest San, który charakteryzuje się asymetrią dorzecza, gdyż jego prawe dopływy są krótkie, natomiast lewe cechują się znaczną długością. Innymi ciekami płynącymi przez obszar Nadleśnictwa są m.in. Wołosaty, Muczny, Czerwony, czy Hnyła. Wezbrania wód występują głównie na wiosnę w wyniku topnienia pokrywy śnieżnej oraz w lecie na wskutek intensywnych opadów. Źródła wypływają głównie ze szczelin skalnych i z pokryw zwietrzelinowych i cechują się małą wydajnością.

 

Opis stworzony na podstawie Planu Urządzania Lasu sporządzony na lata od 2015 do 2024 dla Naldeśnictwa Stuposiany