Lista aktualności Lista aktualności

Dzień Różnorodności Biologicznej

Pojęcie „różnorodność biologiczna” stworzone zostało przez Thomasa Lovejoya i po raz pierwszy użyto je w 1980 roku. Dzisiaj o tym terminie słyszał już niemal każdy. Dla większości ludzi „różnorodność biologiczna” to po prostu „mnogość gatunków”.

Termin „różnorodność biologiczna” ma jednak nieco szerszy zakres pojęciowy.
Jest to różnorodność form życia na wszystkich poziomach jego organizacji:

  • genetycznym, czyli zróżnicowanie puli genowej w danej populacji
    i między populacjami danego gatunku,
  • gatunkowym, czyli  „bogactwo życia” rozumiane jako istnienie bardzo dużej i jeszcze nieprzebadanej liczby gatunków żyjących na Ziemi,
  • ekosystemowym, czyli zróżnicowanie gatunków organizmów wzajemnie na siebie oddziaływających i żyjących na wspólnym terenie,
  • krajobrazowym, czyli zróżnicowanie wszystkich ekosystemów występujących na Ziemi.

Las to ekosystem odróżniający się od innych ekosystemów dużym udziałem drzew, ale też i roślin naczyniowych, grzybów, czy zwierząt. Las odznacza się nie tylko dużą różnorodność biologiczną na poziomie gatunkowym. Naukowy wyróżniają też różnorodność biologiczną na poziomie ekosystemowym, czyli typy siedliskowe lasu. Obejmującą siedliska o podobnej żyzności i zdolności produkcyjnej. I tak możemy wyróżnić w Polsce m.in. bory, czyli lasy iglaste, las mieszany, las łęgowy, czy ols jesionowy

Zrównoważona gospodarka leśna prowadzi wiele działań zachowujących lub zwiększających różnorodność biologiczną w ekosystemach leśnych. Co więcej, leśnicy gromadzą  zasoby genetyczne wszystkich gatunków drzew występujących w Polsce, które przechowywane są  Leśnym Banku Genów Kostrzyca. Innymi działaniami zwiększającymi różnorodność biologiczną w polskich lasach są:

  • kształtowanie odpowiedniej struktury lasu, czyli dostosowywanie składu gatunkowego do siedliska oraz różnicowanie poziomej i pionowej struktury lasu przez stosowanie odpowiednich cięć,
  • zwiększanie zasobów wodnych poprzez tworzenie zbiorników wodnych i dbanie o zbiorniki naturalne, co przyczynia się do podnoszenia poziomu wód gruntowych, a to z kolei prowadzi do zwiększania różnorodności gatunkowej, gdyż obszar wokół zbiorników zasiedlają organizmy związane ze środowiskiem wodnym, 
  • pozostawianie martwego drewna w lesie, które jest miejscem życia dla ogromnej liczby organizmów.