Lista aktualności Lista aktualności

„Z jaką rośliną kojarzą Ci się Bieszczady?”

W związku z obchodami VI edycji Międzynarodowego Fascynującego Dnia Roślin, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie o charakterze plastycznym.

Celem konkursu jest:

- propagowanie walorów przyrodniczych Bieszczadów;

- kształtowanie wrażliwości na potrzeby środowiska przyrodniczego;

- rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna otaczającej przyrody;

- rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych;

- zachęcanie do zdrowej rywalizacji;

- promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

 

Założeniem naszego konkursu jest powstanie prac plastycznych ukazujących piękno bieszczadzkiej flory.

 

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Stuposiany.

2. Temat konkursu - „Z jaką rośliną kojarzą Ci się Bieszczady?”

3. Temat zakłada stworzenie pracy plastycznej obrazującej roślinę, która kojarzy się z Bieszczadami.  Technika prac: rysunek kredką, ołówkiem, malarstwo na papierze, wydzieranka - do wyboru przez uczestnika.

4. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim jest bezpłatny. Przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych, którzy lubią obserwować przyrodę, w następujących kategoriach wiekowych:

- do 11 lat

- od 12 do 18 lat.

5. Autor lub jego opiekun zobowiązuje się do przesłania drogą elektroniczną Organizatorom zdjęcia jednej pracy. Tematyka zdjęć musi być związana z tytułem konkursu.

Maksymalna liczba prac 1.

Wysłanie pracy na konkurs jest potwierdzeniem, że jest się jej autorem. Nadleśnictwo Stuposiany nie ponosi odpowiedzialności za przesłane prace, które wykorzystują prace innych osób.

6. Prace należy przesłać na adres: stuposiany@krosno.lasy.gov.pl do dnia 18.05.2021r.

7. Nie jest możliwe zgłaszanie prac pocztą tradycyjną.

8. Oprócz przesłania pracy, konieczne jest również dołączenie danych zawierających: nazwę rośliny, imię i nazwisko autora, nr telefonu, adres oraz kategorię wiekową

9. Wszystkie prace zostaną opublikowane na profilu FB Nadleśnictwa Stuposiany, a najlepsze zostaną nagrodzone. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów. Organizator przyzna 6 nagród w postaci atlasów o tematyce roślinnej za wyróżnienia w konkursie, w zgodzie z  art.  21  ust.1  pkt.68  Ustawy  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku dochodowym  od  osób  fizycznych.

Nagrody zostaną przesłane pocztą.

10. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 20.05.2021r.

11. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych prac w publikacjach związanych z konkursem.

13. Przekazanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na publiczną prezentację fotografii wykonanej pracy oraz imienia i nazwiska autora na stronie internetowej i profilu FB Nadleśnictwa Stuposiany.

14. Lista nagrodzonych osób będzie dostępna na stronie internetowej i profilu FB Nadleśnictwa.